Sık Kullanılanlar
Takvim
NisanMayıs 2024Haziran
PztSalÇarPerCumCmtPaz
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
İhale Detayı
Kayıt No : 2024/337052
Yayınlanma Tarihi : 15/03/2024
Usulü : Açık İhale Usulü
Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 25/04/2024
Saati : 11:00
Son Teklif Tarihi : 25/04/2024
İhale Bitiş Tarihi : 25/04/2024
Yer : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Hesap Numarası : T.C. Ziraat Bankası. Bilecik Şubesi. İban no: TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01
Geçici Teminat : İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Detay :

ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE AİT MAKİNE, TEÇHİZAT, LABORATUAR CİHAZLARI VE EĞİTİM MAKETLERİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine Ait Makine, Teçhizat, Laboratuar Cihazları ve Eğitim Maketleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN    :           2024/337052

1-İdarenin

a) Adı :           İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi         :           GÜLÜMBE KÖYÜ GÜLÜMBE KAMPÜSÜ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

c) Telefon ve faks numarası   :           2282141051 - 2282141682

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası        :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :           Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine Ait Makine, Teçhizat, Laboratuar Cihazları ve Eğitim Maketleri

b) Niteliği, türü ve miktarı     :          

120 Kalem Makine, Teçhizat, Laboratuar Cihazları ve Eğitim Maketleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :           Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarları

ç) Süresi/teslim tarihi             :           Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde malzeme teslimi yapılmış olacaktır.

d) İşe başlama tarihi   :           Sözleşme imzalandıktan sonraki ilk iş günü başlayacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :           25.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :           Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler veya cihazlar için isteklilerin Sağlık Bakanlığı – Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması zorunludur. İsteklinin teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı veya bayii olduğuna dair ÜTS kayıt bildirimi aranacak olup bu bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecek ve kayıt belgelerini idarece Tevsik Edici Belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunacaklardır.

-İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için, üreticinin veya ithalatçının ürünün yönetmelikler kapsamında olmadığına dair KAPSAM DIŞI BEYANI’nı yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve idarece Tevsik Edici Belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunacaklardır.  Bu durumda ayrıca belge aranmayacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) İdare gerekli gördüğü taktirde ihale tarih ve saatinden sonra istekli firmalardan Teklif edilen malzemelerin teknik özelliklerini gösteren orijinal katalog veya teknik döküman isteyebilir.

b) Teknik şartnamede; teknik şartnameye cevap istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye ait teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler  birinci oturum sonrasında teklif sunan isteklilerden  "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Teknik şartnameye cevap her madde için ayrı ayrı verilmeli toplu olarak cevaplar geçerli kabul edilmeyecektir.

c)  İhale tarih ve saatinden sonra istekli firmalardanTeklif edilen ürünlere ait marka ve modeller ile ilgili bilgileri liste halinde "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında isteyecektir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı       Açıklama

TSE, ISO VE CE Belgeleri    Teknik Şartnamede hangi ihale kalemi için istenildi ise istenen belgeye ait bilgiler girilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel Sektöre yapılmış  Makine, Techizat ve Laboratuvar Cihazları  ve Eğitim Maketleri ile ilgili alımlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Resimler
İçeriğe Bağlı Dosyalar