Sık Kullanılanlar
Takvim
MartNisan 2024Mayıs
PztSalÇarPerCumCmtPaz
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
İhale Detayı
Kayıt No :
Yayınlanma Tarihi : 02/10/2023
Usulü : Açık Teklif Usulü
Türü : Kantin Kiralama İşi
İhale Tarihi : 10/10/2023
Saati : 10:00
Son Teklif Tarihi : 10/10/2023
İhale Bitiş Tarihi : 10/10/2023
Yer : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
Birim : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Hesap Numarası : T.C. Ziraat Bankası. Bilecik Şubesi. İban no: TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01
Geçici Teminat : İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere taşınmaz mal idari şartnamesinde belirtilen tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Detay :

İHALE İLANI

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı)

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

  1. Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen iş; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedelden artırım yapılarak ihale edilecektir.
  2. İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Üniversitemiz Merkez Kampüsü Rektörlük binası Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
  3. İhale dokümanı, mesai saatleri içinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri işin adını belirterek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01 nolu hesabına 1.000,00.-TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur. Kiralama Bedeline KDV dâhil değildir.
  4. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları yeterlik belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
  5. Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.
  6. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

A- Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Adres Bilgilerini gösterir belge), Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

B- Adli Sicil Kaydı Belgesi vermesi,

C- 2023 yılına ait Türkiye geneli Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kaydı bulunması belgesinin aslını vermesi,

D- İmza sirküleri vermesi,

E- İstekliler adına vekaleten iştirak edenin vekaletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,

F- İhaleye katılan kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi mükellefi olduklarına dair belge vermesi, vergi  levhasının noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür imzalı fotokopisi,

G- İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %3’u oranında geçici nakit teminat tutarının Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ait T.C. ZİRAAT BANKASI BİLECİK ŞUBESİ TR390001000118483433475001  numaralı hesabına yatırdığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi,

H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,

I- İdari şartnamenin 7'nci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı ihale dosyasını vermesi,

İ- İsteklilerin Kantin/Büfe/Kafeterya İhalesi için Bilecik İli veya İlçelerine kayıtlı Kamu Kurumunda en az 3 yıl faaliyetini gösterir Kafeterya/Kantin işleticisi işlerinden birisine ait güncel Ruhsat ile Kafeterya için Gıda Üretim İzni (İşletme Kayıt Belgesi) sahip olması ve bunu belgelemesi,

J- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair Taahhütname, (Vergi Borcu Yoktur belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.)

K- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair Taahhütname, (SGK Borcu Yoktur belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.)

L- Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır,

M- İstenen belgeler 2023 tarihli olacaktır. (Asıl, E-Devlet Barkodlu  veya Noter Tasdikli)

N- İlk Yıl 12 (Oniki) ay kira bedeli ödenecektir. (Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) Yaz okulu olmaması durumunda 9 Ay kira ödenecektir.

İşin Adı:                                        Tahmini Bedeli: (Yıllık Peşin)        Geçici Teminat %3               İhale Gün ve Saati

A-B Blok Kantin  Kiralanması İşi          180.000 ,00.-TL                                  5.400,00.-TL                       10 / 10 / 2023       10:00

Gölpazarı Kantin Kiralama İşi                 2.000,00 -TL                                        60.00                                     10 / 10 / 2023       11:00

Pazaryeri Kantin Kiralama İşi                 2.000,00-TL                                        60.00                                     10 / 10 / 2023       12:00

 

İlan olunur.

 

Resimler
İçeriğe Bağlı Dosyalar