Sık Kullanılanlar
Takvim
MartNisan 2024Mayıs
PztSalÇarPerCumCmtPaz
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
İhale Detayı
Kayıt No : 2023/836369
Yayınlanma Tarihi : 16/08/2023
Usulü : Açık İhale Usulü
Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 12/09/2023
Saati : 11:00
Son Teklif Tarihi : 12/09/2023
İhale Bitiş Tarihi : 12/09/2023
Yer : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Hesap Numarası : T.C. Ziraat Bankası. Bilecik Şubesi. İban no: TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01
Geçici Teminat : İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Detay :

KATI YAKACAK (KÖMÜR VE ODUN)

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

 

Katı Yakacak (Kömür ve Odun) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/836369

1-İdarenin

a) Adı    :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi :GÜLÜMBE KÖYÜ GÜLÜMBE KAMPÜSÜ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

c) Telefon ve faks numarası :2282141051 - 2282141682

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :  Katı Yakacak (Kömür ve Odun)

b) Niteliği, türü ve miktarı : Katı Yakacak Alımı (Kömür = 386 Ton, Odun= 4,5 Ton)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Merkez Kampüs, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu, Gölpazarı Meslek Yüksek okulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu, Aşağıköy Tarımsal Uygulama Alanı ve Pelitözü Gölpark tesisleri ve idarenin uygun göreceği yerlere nakliyesi yüklenici tarafından karşılanarak teslim edilecektir. (Ayrıntısı Teknik Şartnamede belirtilmiştir)

ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonraki ilk iş günü başlanacak olup 20 gün içinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonraki ilk iş günü işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :12.09.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Katı yakıt Satıcı kayıt belgesi/Satış izin belgesi, İstekli tarafından ihalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcı kayıt belgesi/ satış izin belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı ihaleye katılmak istedikleri zaman; İthalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi (İthalatçı tarafından fotokopi onaylı), Üreticiler için Uygunluk Belgesi (Üretici tarafından fotokopisi onaylı) satıcılar için ise herhangi bir ilde almış oldukları Katı Yakıt satıcı Kayıt Belgesi/ Satış İzin Belgesi (Satıcılar tarafından fotokopisi onaylı) yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale komisyonu teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, en avantajlı tekliflerden başlamak üzere firmalardan ihale sonrasında numune isteyebilecektir. İdaremizin talebi üzerine numuneler 1 torba (25 kg. lık orjinal ambalajlarında) 5 iş günü içinde komisyona teslim edilecektir. Zamanında numunesini teslim etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resimler
İçeriğe Bağlı Dosyalar