Sık Kullanılanlar
Takvim
MartNisan 2024Mayıs
PztSalÇarPerCumCmtPaz
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
İhale Detayı
Kayıt No : 2023/577874
Yayınlanma Tarihi : 23/06/2023
Usulü : Açık İhale Usulü
Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 08/08/2023
Saati : 11:00
Son Teklif Tarihi : 08/08/2023
İhale Bitiş Tarihi : 08/08/2023
Yer : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Hesap Numarası : T.C. Ziraat Bankası. Bilecik Şubesi. İban no: TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01
Geçici Teminat : İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Detay :

BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Bilişim Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN    :2023/577874

1-İdarenin

a) Adı :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi         :GÜLÜMBE KÖYÜ GÜLÜMBE KAMPÜSÜ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

c) Telefon ve faks numarası   :2282141051 - 2282141682

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :Bilişim Malzemeleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı     :26 Kalem Bişilim Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      :Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Deposu ve Sistem Odaları

ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip takip eden ilk iş günü işe başlanacak olup 90 gün içinde montaj dahil, çalışır vaziyette teslim edilecektir .

d) İşe başlama tarihi   :Sözleşme imzalanmasına müteakip takip eden ilk iş günü başlanacaktır.

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :08.08.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)   :Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik belgesi

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden herhangi biri ile tevsik edecektir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler teklifleri kapsamında teklif ettikleri ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinden birisini sunacaklardır. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin eki listede yer almayan ürünler için ise, isteklinin bu durumu belgelendirmesi halinde söz konusu belge yeterlilik kriteri olarak aranmayacaktır

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-İstekliler teklif ettikleri ürünün/ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek amacıyla sunulacak teknik bilgilerin yer aldığı katalog, doküman ve/veya fotoğrafa ilişkin bilgiler yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Bu belgeler tekliflerin değerlendirme aşamasında İdarenin talebine istinaden belirlenen süre içinde İdareye sunulacaktır.

2-Ayrıca istekliler teklif ettiği ürünün/ürünlerin marka-model bilgilerini teklif mektubunda yada ayrı bir liste halinde sunacaktır. Ayrı liste halinde sunması durumunda Yeterlilik Bilgiler Tablosunda diğer belgeler kısmına ekleyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel sektörde yapılan her türlü Sunucu, Donanım ve Bilişim Malzemeleri  Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

Resimler
İçeriğe Bağlı Dosyalar