Sık Kullanılanlar
Takvim
MartNisan 2024Mayıs
PztSalÇarPerCumCmtPaz
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
İhale Detayı
Kayıt No : 2023/491811
Yayınlanma Tarihi : 23/05/2023
Usulü : Açık İhale Usulü
Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 23/06/2023
Saati : 11:00
Son Teklif Tarihi : 23/06/2023
İhale Bitiş Tarihi : 23/06/2023
Yer : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Hesap Numarası : T.C. Ziraat Bankası. Bilecik Şubesi. İban no: TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01
Geçici Teminat : İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Detay :

MAKİNE, TEÇHİZAT, LABORATUAR MALZEMESİ VE EĞİTİM MAKETLERİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

 

Makine, Teçhizat, Laboratuar Malzemesi ve Eğitim Maketleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN    :2023/491811

1-İdarenin

a) Adı :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi         :GÜLÜMBE KÖYÜ GÜLÜMBE KAMPÜSÜ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

c) Telefon ve faks numarası   :2282141051 - 2282141682

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası        :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :Makine, Teçhizat, Laboratuar Malzemesi ve Eğitim Maketleri

b) Niteliği, türü ve miktarı     : 85 Kalem Makine, Teçhizat, Laboratuvar Malzemesi ve Eğitim Maketleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Laboratuvarları

ç) Süresi/teslim tarihi             :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde malzeme teslimi yapılmış olacaktır.

d) İşe başlama tarihi   :Sözleşme imzalandıktan sonraki ilk iş günü başlayacaktır.

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :23.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Üretici firma, satıcı firma veya Distribütör firmaya ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve/veya TSE tarafından verilmiş Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) Teklif edilen malzemelerin teknik özelliklerini gösteren orijinal katalog veya teknik dökümanlar veya Türkçe kullanım klavuzu (CD ortamında olabilir) olmalıdır.

b) Teknik şartnameye sıra ile verilen cevapları içeren “Şartnameye Uygunluk” belgesi olmalıdır. Teknik şartnameye cevap her madde için ayrı ayrı verilmeli toplu olarak cevaplar geçerli kabul edilmeyecektir.

c) Teklif edilen ürünlere ait marka ve modeller teklif mektubunda veya ayrı bir liste halinde ihale teklif zarfında bulunmalıdır.

d) İdare gerek gördüğü durumlarda teklif edilen ürünle ilgili yasal süre içinde demonstrasyon isteyebilir. Bu durumda yüklenici kendisine bildirilen tarih ve saat de hazır bulunacaktır. Demonstrasyon yapmayan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

ACCARE Parmak Tipi PulseOksimetre Cihazı

Belge Adı       Açıklama

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)     Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtları olmalıdır.

PERFECT ANEROİD ERİŞKİN TANSİYON ALETİ

Belge Adı       Açıklama

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)     Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtları olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel Sektöre yapılmış  Makine, Techizat ve Laboratuvar Cihazları  ve Eğitim Maketleri ile ilgili alımlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Resimler
İçeriğe Bağlı Dosyalar